Skip to main content
Citizen-led renovation
News article29 April 2024Directorate-General for Energy3 min read

Szansa na wsparcie dla obywatelskich inwestycji w renowację energetyczną: trwa nabór wniosków

House with solar panels

Dzięki wsparciu Komisji Europejskiej, od 10 kwietnia do 31 maja 2024 r. trwa nabór wniosków w ramach inicjatywy obywatelskich renowacji energetycznych „Citizen-led Renovation). 22 kwietnia uczestnicy z Polski poznali cele i zasady naboru oraz kryteria kwalifikowalności podczas lokalnego webinarium.

Celem inicjatywy Citizen-led Renovation jest nie tylko poprawa efektywności energetycznej, ale również wzmocnienie lokalnych społeczności oraz pomoc miastom w osiągnięciu neutralności klimatycznej. Szczegóły oferty i proces aplikowania zostały omówione podczas webinarium  (nagranie  i prezentacja).

Czego dotyczy inicjatywa?

Inicjatywa Citizen-led Renovation skierowana jest do istniejących i planowanych społeczności energetycznych, które poszukują wsparcia w realizacji projektów związanych z rozwojem zrównoważonej energii. Może to obejmować zarówno renowacje budynków, instalację nowych systemów energetycznych, jak i wprowadzenie rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii.

Kluczowym elementem jest tu zaangażowanie obywateli i lokalnych przedsiębiorstw w proces decyzyjny i realizacyjny, co stanowi istotny krok w kierunku budowania zrównoważonej przyszłości energetycznej. Wnioskodawcami mogą być też konsorcja (2-5 partnerów).

Do kogo jest skierowane wsparcie?

Inicjatywa adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, którzy chcą aktywnie kształtować energetyczną przyszłość swoich społeczności. Jest to wyjątkowa okazja dla samorządów do przyczynienia się do transformacji energetycznej, promując jednocześnie lokalne inwestycje i zwiększając świadomość ekologiczną.

Ułatwiając dostęp do wsparcia merytorycznego, miasta mogą aktywizować mieszkańców i lokalne organizacje oraz zwiększać ich zaangażowanie w realizowanie wspólnych celów energetyczno-klimatycznych.

W zależności od typu organizacji, którą reprezentują wnioskodawcy, zaproponowane może im być różnego rodzaju wsparcie, w tym udział w realizacji projektów pilotażowych, dostęp do wyników pilotaży lub udział w grupie obserwatorów (więcej informacji – prezentacja PDF.

Wsparcie, które można uzyskać obejmuje spersonalizowane doradztwo w następujących kategoriach:

 • Współtworzenie planów projektów i planów inwestycyjnych.
 • Przygotowanie i wsparcie wdrażania procedur administracyjnych.
 • Pomoc w zarządzaniu projektem i przygotowaniu projektów technicznych.
 • Wsparcie w komunikacji i zaangażowaniu obywateli.
 • Wzajemna nauka wśród społeczności pilotujących i regionów.
 • Platforma wymiany między interesariuszami.

Uczestnicy nie otrzymują wsparcia finansowego w formie grantów. Dzięki skorzystaniu ze wsparcia ekspertów inicjatywy Citizen-led Renovation w przygotowaniu i realizacji projektów, beneficjenci mogą znacząco obniżyć ich koszt i uniknąć błędów.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnictwo w tej inicjatywie to nie tylko szansa na wsparcie merytoryczne projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii, ale także możliwość wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk z innymi społecznościami oraz ekspertami w dziedzinie zrównoważonej energii. To także krok w kierunku budowania silniejszych, bardziej odpornych na zmiany klimatu społeczności lokalnych, które będą w pełni korzystać z zalet ekologii i nowoczesnych technologii.       

Wnioskując o wsparcie, należy wskazać, które z następujących działań są priorytetowe w ramach zgłaszanego projektu:

 • Zrozumienie potrzeb i preferowanego wsparcia dla obywateli
 • Tworzenie lokalnego ekosystemu (banki, samorząd, lokalni wykonawcy itp.)
 • Przegląd aspektów prawnych i regulacyjnych związanych z renowacją
 • Monitorowanie postępów i wpływu renowacji prowadzonej przez obywateli
 • Współprojektowanie struktury operacyjnej usługi wsparcia (procesy, narzędzia IT itp.)
 • Współprojektowanie modelu biznesowego usługi renowacji prowadzonej przez obywateli
 • Współprojektowanie zestawu rozwiązań technicznych wraz z oceną ekonomiczną dla przykładowych
 • budynków
 • Organizowanie kampanii komunikacyjnych i marketingowych
 • Współprojektowanie rozwiązań IT dla wymiany lokalnych praktyk
 • Przegląd opcji finansowania dla różnych rodzajów renowacji
 • Zakupowy grupowe i łączenie projektów
 • Inne

 

Więcej informacji:

 • Formularz zgłoszeniowy online: link
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (dostępne również w wersji polskiej): link
 • Prezentacja z webinarium w wersji polskiej (w tym kryteria kwalifikowalności): PDF
 • Informacja o inicjatywie w wersji polskiej: do pobrania (PDF) 
 • Informacja o trwającym naborze: link
 • Wytyczne: link (PDF)
 • Nagranie webinarium: YouTube

 

Wszyscy zainteresowani uzyskaniem tego wsparcia mogą skontaktować się bezpośrednio z koordynatorami pod adresem infoatcitizenledrenovation [dot] com (info[at]citizenledrenovation[dot]com).

Zachęcamy do korzystania z dostępnych zasobów, planowania spotkań konsultacyjnych oraz uczestnictwa w webinarach informacyjnych.

 

Details

Publication date
29 April 2024
Author
Directorate-General for Energy